Genealogie van Waldrik N.N. (Later Zomerman)


 Versie 10-9-2013

Generatie I


 
I    Waldrik N.N.
Gehuwd met N.N. Abbes, geboren circa 1600 te Wagenborgen, dochter van Abbe Jans en Alijt N.N.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wessel Waldriks, geboren circa 1625 (zie II).

 

Generatie II


 
II    Wessel Waldriks, geboren circa 1625, zoon van Waldrik N.N. (zie I) en N.N. Abbes.
Gehuwd met Peterke Claassen.
Op 1-5-1647 zijn Wessel Waldrix en Dieterke te Ideweer 200 daalder schuldig aan Haeijo Willems en Wendel.[1]
Op 13-1-1656 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Meinert Pieters, zoon van wijlen Pieter Arents en Imme Abbes en Willemke Jacobs, nagelaten dochter van Jacob Pieters en Geeske Luitiens. Getuigen voor de bruidegom zijn: Imme Abbes, moeder; Arent Pieters, broer; Meerten Abbes, oom; Wessel Waldriks, neef. Voor de bruid zijn de getuigen: Krijn Luitiens, oom; Pieter Eppes, neef.[2]
In 1659 is er een akte van verkoop door Wessel Waldrix mede namens zijn vrouw Peterke Clasen te Ideweer, Jacop Peters, Jan Peters, Peter Jacobs, Jacob Jansen en zijn vrouw Geeske Peters te Tjuchum en Hijlke Tackens als voogd over Sijbrich Peters als gezamenlijke erfgenamen van Ide Tijes te Tuikwerd aan Menno Howarda van Meckhama van een heerd land met alle toebehoren van 70 grazen groot te Tuikwerd.[3]
Jan Peters, Albert Julles en Jan Hindricks als voogden over het kind Trijntjen Wessels, dochter van Peterke Claesen, welke getrouwd was met Wessel Waldricks, met Waldrick Wessels en Abe Wessels namens zich zelf ter ener en Wessel Waldricks ter andere zijde maken een afkoop met betrekking tot de moederlijke nalatenschap. De vader, Wessel Waldricks behoudt de behuizing, die hij bewoont, staande te Ideweer, met het hof, de levende have, paarden, koeien, enters, twenters, zwijnen, alle huismansgereedschap, het ingoed. Ook krijgt hij een stuk land groot 11 deimt gelegen bij de Stenckvoortswegh. De voogden met de beide zonen krijgen een stuk land groot 82 deimt te Wagenborgen.[4]
Wessel Waldricks te Ideweer leent op 10-6-1672 van Waldrick Wessels, 100 daler in beginsel zonder rente te betalen.[5]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Waldrik Wessels, geboren circa 1650 te Wagenborgen (zie III).

   2. 

Abbe Wessels, geboren circa 1650 te Wagenborgen.

   3. 

Trijntje Wessels, geboren circa 1650 te Wagenborgen.

 

Generatie III


 
III    Waldrik Wessels, geboren circa 1650 te Wagenborgen, zoon van Wessel Waldriks (zie II) en Peterke Claassen.
Gehuwd voor de kerk circa 1672 te Nieuwolda met Grietje Geerts, gedoopt op 31-3-1644 te Noordbroek, dochter van Geert Sijmens, burger te Groningen, en Grietje Jans.
Op 13-5-1672 wordt er te Nieuwolda een huwelijkscontract opgemaakt tussen Walderik Wessels en Grietje Geerts. De getuigen hierbij zijn aan zijn kant: Wessel Waldriks, vader en Abbo Wessels, broer. Voor de bruid zijn de getuigen Grietje Geerts, moeder; Tye Melles en Wiske Geerts, zwager en zuster.[6]
9-5-1690: Jan van Gennep en Imme Redmers (ehel.), te Hellum, versetten aan Waldrick Wessels en Greete Geerts] (ehel.), te Wagenborgen, een stukje land het Melckers Fentjen genoemd, ten noorden Sijrsloot, ten oosten Hille Douwes, ten zuiden Harmen Carsjens, ten westen Ecko Alberts. Tijd: 6 jaar. Prijs: 100 daler.[7]
11-8-1697: Haijko Frericks en Imme Redmers (ehel.), verklaren met een verzegelde brief dd. 9 mei 1690, te hebben verset aan Waldrik Wessels en Gretjen Geerts (ehel.) een stukje groenland, het Melckfentjen genoemd, gelegen te Wagenborgen, ten noorden de Siersloot, ten oosten Hille Douwes= erfgenamen, ten zuiden Harmen Carsjens, ten westen Ecko Albers. Prijs: 100 daler.[8]
12-4-1699: Geerd Dates en Vrouwke Ates (ehel.), geassisteerd door hun vader Ate Luppes, verkopen aan Waldrick Wessels en Gretjen Geerts (ehel.) hun behuizing staande op eigen grond, ten noorden Jan Jans Timmerman, ten oosten de Nutweg, ten zuiden Jacob Beerents, ten westen de erfgenamen van Jan Jans Cuper. Desen coop is geschiet voor een gortterije met sijn toebehoord sonder het paerd alleen ende een somma vijfftich car.gl. Het totale bedrag is dan 100 daler.[9]
Walregt Wessels (=Waldrick Wessels) en zijn vrouw Grietje Geerts te Wagenborgen lenen op 13-5-1708 500 gulden van Evert Jans en Tjark Harkes, voogden over de nagelaten kinderen van Harm Egberts en Welmoet Rights. 300 gulden is afkomstig van Grietje Harms en 200 gulden van Geeske Harms.[10]
29-6-1708: Derk Hindrix, van Wagenborgen, leent van Evert Everts en Walregt Wessels, als voormond en voogd, over Arent Reints, 50 car.gld. à 5%.[11]
27-5-1711: Willem Dijkema en Fokko Jans, als voorstanders van Menje Harms, onmondige dochter van Harm Everts en Hille Douwes (gew.ehel.) verkopen aan Walregt Wessels en Grietje Geerts (ehel.), te Wagenborgen, stuk binnendijks groenland, ca. 4 deimt, ten noorden en oosten Reint Oomkes, ten zuiden kopers, ten westen Onno Thomas.
Prijs: 278 car.gld. 3 st.[12]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geert Waldriks, geboren circa 1680 te Wagenborgen (zie IVa).

   2. 

Wessel Waldriks, geboren circa 1680 te Wagenborgen (zie IVb).

   3. 

Peterke Waldriks, geboren circa 1680 te Wagenborgen.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1692 te Wagenborgen met Gosse Jans, geboren circa 1670, overleden voor 1709, zoon van Jan Jans Dijkema en Geeske Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 15-3-1709 te Wagenborgen met Jan Freriks, diaken te Wagenborgen, gedoopt op 9-1-1681 te Warffum, zoon van Frerik Harms Kistemaker en Aaltje Pieters.
Op 4-3-1692 wordt het huwelijkscontract opgemaakt tussen Peterke Waldriks en Gosse Jans. De getuigen voor de bruidegom zijn Jan Dijckema en Diewertje Jans, Hille Douwes intervenierende voor haar kinderen. Voor de bruid zijn de getuigen: Waldrick Wessels, vader; Grietje Geerts, moeder; Gerrit Symens, neef; Tiddo Tyens, neef.
[13]
19-11-1696: Gosen Jans en Pieterke Waldriks verkopen aan Peter Jans Ites en Anje Jans de helft van een stuk land te Nieuwolda met kopers in de mande voor 124 car gld per deimt waarvan 800 car gld is voldaan.
[14]
Jan Frerix en Peterke Walregts, ondertrouwde echtelieden, ter ener, en Willem Dijkema, Geert Walregts en Peter Klasen, voogden over de 3 nagelaten kinderen van Gosen Jans en Peterke Walregts, maken een scheiding van de nalatenschap van wijlen Gosen Jans. Jan Frerix en Peterke Walregts behouden in eigendom het huis en de schuur, zoals ze bewonen, staande op eigen grond, met het kuipersgereedschap, met grof en klein hout. Tevens behouden ze het paard, de koeien, de huismansgereedschappen en de inboedel. Ook het land en de akkers te Wagenborgen gelegen, maar ook alle in- en uitschulden. De kinderen krijgen het land gelegen onder Nieuwolda, zie scheidbrief 29 februari 1704. De kinderen zullen betalen aan Jan Frerix en Peterke 225 car.gld. De kinderen moeten door de ouders worden onderhouden tot hun 16e jar. De beide zoons dienen een ambt te leren de dochter naaien en spinnen.
[15]
Ook bij het tweede huwelijk van Peterke Waldriks wordt er een huwelijkscontract opgemaakt, gedateerd 8-2-1709. De getuigen hierbij zijn:
Zijn kant: Doeke Jans en Aaltje Pieters, stiefvader en moeder; Geert Hindrix en zijn vrouw Trijntje Frerix, zuster; Harm Frerix, broer.
Haar kant: Walregt Wessels en Grietje Geerts, ouders; Geert Walregts en zijn vrouw Martje Reints, broer; Wessel Walregts en zijn vrouw Aaltje Everts, broer.
[16]
27-5-1711: Willem Dijkema en Fokko Jans, als voorstanders over Menje Harms, onmondige dochter van Harm Everts en Hille Douwes (gew.ehel.) verkopen aan Jan Frerix en Peterke Walregts (ehel.), van Wagenborgen, een heemstee het Vierkant genoemd, ten noorden Jan Jans, ten oosten kopers, ten zuiden Jan Lodewijks, ten westen het Gastpad. Prijs: 76 car.gld.
[17]
10-6-1713: Hille Thomas, weduwe van Fokko Febes, te Wagenborgen, verkoopt aan Jan Frerix en Peterke Walregts (ehel.) te Wagenborgen, een deel van het heem zoals onder verkopers behuizing heeft behoord, en daar nu van zal worden afgescheiden. Zullende de afdeeling van gemelte heem doorgaan drie voeten oostelijker dan de noort-ooster hoek van der koperen schuur regt noortwaarts tot an den drift zodat het angekogte heem behoudt tot naastere zwetten ten noorden en ten westen den drift, ten oosten verkopersche, en ten zuiden de koperen.
[18]

 

Generatie IV


 
IVa    Geert Waldriks, geboren circa 1680 te Wagenborgen, overleden voor 1724, zoon van
Waldrik Wessels (zie III) en Grietje Geerts.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1702 te Wagenborgen met Martje Reints, geboren circa 1685 te Wagenborgen, dochter van Reint Oomkes en Geeske Arents.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1711 met Heilke Peters, geboren circa 1680.
Ter gelegenheid van het huwelijk tussen Geert Waldriks en Martje Reints wordt er op 5-5-1702 een huwelijkscontract opgemaakt. De getuigen zijn:
Aan zijn kant: Waldrik Wessels en Greetje Geerts, vader en moeder; Wessel Waldriks, broer; Gosse Jans en Peterke Waldriks, zwager en zuster; Tiddo Teyen, Geert Teyen en Jan Tjapkes
Aan haar kant: Reint Oomkes en Trijntje Bouwkes, vader en stiefmoeder; Harmke Hayes, aangetrouwde moei; Hindrik Oomkes en Elske Jans, Hayo Oomkes en Geertje Frerix, ooms; Evert Everts, aangetrouwde oom en voormond; Reint Symens, aangetrouwde neef; Claas Jans en Hille, aangetrouwde neef en nicht; Arent Everts, Jacob Everts, Aaltje Everts, neven en nichten; Frerick Eltjens en Wypke Hindriks.
[19]
In 1715 verkopen Jan Vreerks, Geert Waldriks en Heijl Peters, Wessel Waldriks en Aaltjen Everts aan Jurrien Jans en Regijne Jans een huis en heem te Wagenborgen, staande op eigen grond.
[20]
Geert Waldriks en Heijlke Peters, Wessel Waldriks en Aaltjen Everts en Jan Vreerks nom. ux. als kinderen en erfgenamen van hun ouders, Waldrik Wessels en Grietje Geerts maken een scheiding van hun nalatenschap, volgens contract ingegaan 10-1-1715, uitgezonderd het huis waarvan 2 termijnen mandelig blijven. Geert Waldriks en vrouw krijgen een stuk land de Hoge Mieden genoemd, groot 12 deimt, met 600 gld.
Wessel Waldriks en vrouw krijgen 10 deimt buitendijks land en 3 deimt binnendijks land, de Watervenne genoemd en nog een legerstee op het kerkhof.
Jan Vreerks, nom. ux., krijgt 14 deimt gelegen in 4 stukken en nog 50 gld. De voogden Willem Dijkema en Peter Klasen hebben deze afhandeling goedgekeurd.
[21]
Wessel Waldriks, Arent Everts en Haije Jacobs, als voogden over de 3 onmondige kinderen van Geert Waldriks en Martjen Reijnds, en Vrerik Eltjes, Jan Roelefs en Borchert Hillebrants, voogden over het onmondige kind van Oomke Reijnds en Harremke Roelefs, en Arent Reijnds en Wabbe Reijnds, samen kinderen en kindskinderen van Reijnd Oomkes maken een afhandeling van de nalatenschap van Reijnd Oomkes. Arent Reijnds en Wabbe Reijnds zullen aan zich behouden de overdracht van de provincieplaats te Wagenborgen, de levende have, het beslag, de inboedel. De eigen landen blijven echter mandelig. De wederzijdse voogden ontvangen ieder 1400 car.gld.. Dit geld, dus 2800 car.gld., blijft een lening tegen 4%. De schuld aan Bauke Everts ter grootte van 200 car.gld. komt niet ten laste van Arent en Wabbe.
[22]
De kerkeraad van Farmsum staat Wessel Waldriks toe het onmondige kind van Geert Waldriks en Heilke Peters op te nemen en te onderhouden en desgewenst terug te geven aan de diaconie.
[23]
Wessel Waldriks, Arent Everts en Haije Jacobs, voogden over de drie onmondige kinderen van Geert Waldriks en Martjen Reijnds, Vreerk Eltjes, Jan Roelefs en Borchert Hillebrants, voogden over het onmondige kind van Oomke Reijnds en Harremke Roelefs en Arent Reijnds en Wabbe Reijnds, samen kinderen en kindskinderen van Reijnd Oomkes, maken een afhandeling van de nalatenschap van Reijnd Oomkes. De wederzijdse voogden verkrijgen een stuk groenland te Nieuw Scheemda, groot 5 deimt, de Harssens, genoemd, een stuk land, genoemd ´t Nieuland, gelegen te Wagenborgen, groot 5 deimt, de Dobakker, een akker bij het huis, gelegen in de provincie, een akker achter de dijk, de Kleij-enden, anderhalf akker op de Euvelgarst.
Arent Reijnds en Wabbe Reijnds valt ten deel het buitendijks land te Wagenborgen, in 3 percelen, ´t Miedje genoemd, 5 deimt; Hoge Meden, 5 deimt; Watervenne 6 deimt. De akkers gelegen te Wagenborgen, ´t Kampke gelegen bij Peter Klasens huis, nog een akker er dichtbij gelegen, de Soltakker, op de Euvelgast aan de oostkant van de Wending.
[24]
Bij het tweede huwelijk van Geert Waldriks wordt er ook een huwelijkscontract opgemaakt. De getuigen aan zijn kant zijn Waldrik Wessels, vader; Wessel Waldricks, broer; Jan Frericks gewhud met Pieterke Waldriks, zwager en zuster. Voor de bruid zijn de getuigen: kerkvoogd Johannes Jacobs, dedingsman; Heaije Olchers, dedingsman.
[25]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Geeske Geerts, geboren circa 1700 te Wagenborgen.
Gehuwd voor de kerk circa 1729 te Wagenborgen met Eppo Wierts, gedoopt op 26-8-1674 te Termunten, zoon van Wiert Eppens en Aagtje Jans.
De getuigen bij het huwelijkscontract tussen Eppo Wierts en Geeske Geerts zijn:
Voor de bruidegom: Hidde Reijnts en zijn vrouw Fenne Wijrts, zuster; Derk Cornellijs, oude oom; Wijrt Heres en Aafke Peters, neef en nicht.
Voor de bruid: Wessel Waldriks en en zijn vrouw Aaltjen Everts, principale voormond, en oom en moei; Wabbo Reijnts en echtgenote Albertjen Hiddes, sibbevoogd en oom en moei; Waldrik Geerts en Reijnt Geerts, broers; Haije Jacobs, vreemde voogd; Jan Goossens, neef; Roelef Oomkes, neef.
[26]

   2. 

Reint Geerts, geboren circa 1705 te Wagenborgen (zie Va).

   3. 

Waldrik Geerts, geboren circa 1710 te Wagenborgen (zie Vb).

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Geert Wessels, geboren circa 1711 te Wagenborgen.


IVb    Wessel Waldriks, diaken te Wagenborgen, geboren circa 1680 te Wagenborgen, overleden op 18-3-1747 te Wagenborgen, zoon van
Waldrik Wessels (zie III) en Grietje Geerts.
Gehuwd voor de kerk circa 1708 te Wagenborgen met Aaltje Everts, geboren circa 1680, dochter van Evert Everts en Antje Arents.
Op 20-4-1708 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Waldrik Wessels en Aaltje Everts. De getuigen daarbij zijn: Wessel brengt in 800 car.gld. De bruid brengt in goederen ter waarde van 1750 car.gld., bestaande in roerende en onroerende goederen onder haar plaats op de Zomerdijk. Het recht van representatie wordt ook toegestaan aan de kinderen van Pieterke Gosens en Geert Walregts en Martje Reints, als mede aan Bowke Eeverts en Frowke Jans.
Zijn kant: Walregt Wessels, Grietje Geerts, vader en moeder; Peterke Gossens, zuster; Geert Walregts en Martje Reints, broer en zwagerse; Evert Jans en Welmoet Rights, neef en nicht
Haar kant: Evert Evert, vader; Bouke Everts en Frouwke Jans; broer en zwagerse; Arent Everts en Jacob Everts, broers; Reint Oomkes en Trijnje Boukes, oom en moei; Jurrien Jurriens en Atje Tammes, neef en nicht.
[27]
Elske Jurriens, in ´t Leger verkoopt op 1-2-1712 aan Wessel Walregts en Aaltjen Everts, op de Zomerdijk, een deimt groenland aan de Zomerdijk, ´t Schoenmakersdeimt genoemd voor 42 gulden.
[28] De koopman Arijs Rewens en zijn vrouw Hebbeltje Derks te Nieuwolda, verkopen aan Wessel Walregts en Aaltjen Everts, op de Zomerdijk, een akker te Wagenborgen.[29] Harmen Baukes en zijn vrouw Wieje Harmens verkopen op 5-4-1730 aan Wessel Waldriks en Aaltjen Everts een stuk groenland onder Wagenborgen.[30]
Jan Jans en zijn vrouw Grietje Meertens verkopen op 8-2-1734 aan Wessel Waldriks en Aaltjen Everts een huis te Wagenborgen op eigen grond, met de tuin, en een legerstee op het kerkhof.
[31]
Wessel Waldriks en Aaltjen Everts te Wagenborgen, als vader en moeder, verkopen aan hun schoonzoon en dochter, Reijnd Geerts en Anje Wessels hun huis en schuur staande op de Zomerdijk, onder Heveskes. Tevens de levende have, huismansgereedschap, de inboedel, een legerstee op het kerkhof, met de beklemming van het provincieland, zowel binnen- als buitendijks gelegen. Tevens het ouderlijk eigen land.
[32]
Hij overleed "een uur nadat hij met sijn huisgezin wel gegeten hadde".
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anje Wessels, gedoopt op 31-3-1709 te Wagenborgen, overleden op 16-5-1754 te Wagenborgen.
Gehuwd voor de kerk op 2-4-1734 te Wagenborgen met
Reint Geerts (zie Va).

   2. 

Grietje Wessels, gedoopt op 7-9-1710 te Wagenborgen.

   3. 

Evert Wessels, gedoopt op 12-7-1711 te Wagenborgen.

   4. 

Walregt Wessels, gedoopt op 12-6-1712 te Wagenborgen.

   5. 

Waldrik Wessels, gedoopt op 25-3-1714 te Wagenborgen.

   6. 

Waldrik Wessels, gedoopt op 9-1-1718 te Wagenborgen.

   7. 

Grietje Wessels, gedoopt op 1-3-1719 te Wagenborgen.

   8. 

Grietje Wessels, gedoopt op 4-8-1720 te Wagenborgen.
Gehuwd voor de kerk op 13-8-1741 te Wagenborgen met Frerik Jans, gedoopt op 26-3-1713 te Wagenborgen, zoon van
Jan Freriks, diaken te Wagenborgen, en Peterke Waldriks.
Bij het huwelijkscontract tussen Frerik Jans en Grietje Wessels zijn de getuigen:
Aan zijn kant: Jan Goossens, halfbroer; Pieter Geerts, neef; Eppo Wierts en zijn vrouw Geeske Geerts, neef en nicht. Aan haar kant: Wessel Waldriks en Aaltje Everts, ouders; Reint Geerts en zijn vrouw Anje Wessels, zuster; Evert Wessels, broer; Tjaart Willems en zijn vrouw Anje Arents, neef en nicht; Waldrik Geerts en Anna Jans (ehel.), neef en nicht; Peter Ritsema, nichten man; Evert Arents, neef; Wabbe Reints en Albertje Hiddes (ehel.), neef en nicht.
[33]

   9. 

Evert Wessels, gedoopt op 19-10-1721 te Wagenborgen (zie Vc).

   10. 

Peterke Wessels, gedoopt op 23-9-1725 te Wagenborgen.

 

Generatie V


 
Va    Reint Geerts, geboren circa 1705 te Wagenborgen, begraven op 10-6-1791 te Wagenborgen, zoon van
Geert Waldriks (zie IVa) en Martje Reints.
Gehuwd voor de kerk (1) op 2-4-1734 te Wagenborgen met
Anje Wessels, gedoopt op 31-3-1709 te Wagenborgen, overleden op 16-5-1754 te Wagenborgen, dochter van Wessel Waldriks (zie IVb) en Aaltje Everts.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-12-1756 te Wagenborgen met Ida Wabbes, gedoopt op 12-10-1732 te Wagenborgen, begraven op 24-6-1803 te Wagenborgen, dochter van Wabbo Reints, diaken van Wagenborgen, en Albertje Hiddes.
Bij het huwelijkscontract tussen Reint Geerts en Anje Wessels zijn de volgende getuigen aanwezig: Zijn kant: Waldrik Geerts, broer; Eppo Wierts en Geeske Geerts, zwager en zuster; Geert Geerts, halfbroer; Wabbo Reinds en zijn vrouw Albertje Hiddes, oom en moei, Roelof Oomkes, neef.
Haar kant: Wessel Waldriks en Aaltje Everts, vader en moeder; Waldrik Goossen Dijkema en Wieja Classen, neef en nicht; Grietje Jans, nicht; Cornellis Gerrits en zijn vrouw Trijntje Goossens, neef en nicht; Anje Arents, nicht; Cornelis Arents, nicht.[34]
Bij het huwelijkscontract van het tweede huwelijk van Reint Geerts zijn de getuigen voor hem: Geert Reints, zoon; Geert Eppes en Peterke Derck, echtelieden, als neef en aangetrouwde nicht; Geert Waldriks, neef; Aagtje Eppes en Martje Eppes, nichten. Voor haar zijn de getuigen: Wabbe Reints, vader; Martje Wabbes, Reint Wabbes, Hidde Wabbes, zuster en broers; Kasper Peters als aangetrouwde neef; Jan Hindriks en Aaltje Tonnijs als halve neef en aangetrouwde nicht.[35]
25-4-1759: Reint Geerts en Ida Wabbes (ehel.) verkopen aan Geert Eppes en Peterke Derks (ehel.), te Wagenborgen, een akker gelegen achter de dijk te Wagenborgen, ten noorden Bartelt Jans, als gebruiker, ten oosten de Gastsloot, ten zuiden Peter Popkes, als gebruiker, ten westen de dijk. Prijs: 135 car.gld[36]
Marjen Jans, weduwe van Jan Harms, te Wagenborgen, verkoopt aan Reint Geerts en Ida Wabbes op de Zomerdijk, een stuk land liggende te Wagenborgen, groot ca. 5 deimt. Borg staan Bartelt Albers en Harm Jans.[37]
De erfgenamen van Geertjen Jans, overleden weduwe van Jan Alders, op de Veendijk te Siddeburen, verkopen aan Reint Geerts en Ida Wabbes van de Zomerdijk, een stuk land, groot 5 deimt, te Wagenborgen, bij het Dijkgat voor 1250 gld. Er wordt getekend door: Berent Hemmes, Jan Meijer Smit, Derck Jurjens, Ebelie Jans, Aenie Jans en Wopke Jans.[38]
Reint Geerts en Ida Wabbes lenen in 1764 1000 gulden van Reint Hemmes, van de Zomerdijk.[39]
Reint Geerts en Ida Wabbes op de Zomerdijk, caverende voor Freerk Jans en Grietje Wessels, met Evert Wessels en Swaantje Hillebrants, als representanten en erfgenamen van wijlen Geert Reints, in leven wonende te Wagenborgen, ter ener, en Ilbina Theodoricus Wildeman, als weduwe van Geert Reints, ter andere zijde maken een afhandeling van de nalatenschap van Geert Reints op 28-1-1765. De weduwe behoudt de woning welke ze bewoont, met de levende have en de roerende goederen, met de landerijen waarvan de heren Jullens en Drewes eigenaren zijn. Ze zal betalen de schulden groot zijnde 5140 gld. De eerste comparanten behouden een stuk groenland gelegen bij de Overtogster kolk en 2 enden akkers boute gelegen op de Garst te Wagenborgen. Tevens de lijfstoebehoren van Reint m.u.v. het horloge dat bij de weduwe blijft. Eerste comparanten zullen betalen aan D. Hijl 2 obligaties, samen groot 750 car.gld. en 30 gld. rente.[40]
31-5-1765: Reint Geerts en Ida Wabbes (ehel.), van de Zomerdijk, onder Wagenborgen, verkopen aan de heer L. Wijchel, oud-rekenmeester der provincie, en mevrouw H.Wijchel, geb. Geertzema, (ehel.), te Schildwolde, 2 akker bouwland gelegen te Wagenborgen. De ene heeft ten noorden en oosten de Nutlaan, ten zuiden Bartelt Jans, ten westen Jan Harms= weduwe. De andere heeft ten noorden Rimt Jans, ten oosten en zuiden Bartelt Jans, ten westen Harm Jans. Prijs: 126 gld.[41]
2-6-1767: Reint Geerts en Ida Wabbes (ehel.), van de Zomerdijk, lenen van Geert Eps en Peterke Derks (ehel.) 700 gld. à 4%. Tot onderpand wordt gesteld de Henekamp, een stuk land groot ca. 5 deimt.[42]
Reint Wabbes en Anje Hindriks Reint Geerts en Ida Wabbes, Hidde Wabbes en Trijntje Eltjes kinderen van Wabbe Reints en Albertjen Hiddes maken een afhandeling van de nalatenschap van hun ouders. Reint Wabbes en vrouw krijgen de overdracht van de provincieplaats, zoals ze bewonen en twee stukken land gelegen op de hoge Mieden. Verder 14 deimt beklemd land, de Kwelders genoemd, de eigendom behoort aan Geert Jans.
Reint Geerts en Ida Wabbes krijgen als hun deel 2700 gld., met nog een bouwkamp op de Garstbouwte. Hidde Wabbes en Trijntje Eltjes krijgen 3500 gulden en een akker de Soltakker genoemd.[43]
7-12-1770: Reint Geerts en Ida Wabbes (ehel.), van de Zomerdijk onder Wagenborgen, dragen over aan de heer L. Wijchel, oud-rekenmeester der provincie en mevrouw H. Wijchel, geb. Geertzema (ehel.), te Schildwolde, 4 deimt land gelegen bij Scheve Til onder Nieuwolda, ten noorden Kornelius Foks, als eigenaar, ten oosten het Zijldiep, ten zuiden de Watering, ten westen de Nutlaan. De heer L. Wijchel en vrouw hebben in bezit de eigendom van de provincieplaats welke eerste comparanten bewonen.[44]
1-12-1772: Otte Haikes en Zusanna Evers (ehel.), te Wagenborgen, verkopen aan Reint Geerts en Ida Wabbes (ehel.), van de Zomerdijk onder Wagenborgen, hun behuizing met het heemstee, zijnde eigen grond, een weverij, met het weversgereedschap. Tevens de beklemming van een akker toebehorende aan de diaconie van Wagenborgen. Het huis heeft ten noorden de heer Wijchel, ten oosten de oude verlaten dijk, ten zuiden Derk Pieters, ten westen het zandpad. De akker heeft ten noorden de laan, ten oosten Harm Jans, ten zuiden de Watering, ten westen Reindt Garms. Huur: 1 gld. 10 st. Prijs: 351 gld. De verkopers mogen het geheel terugkopen wanneer ze het kunnen betalen. Verkopers zullen alles nu huren tegen 14 gld. 10 st. per jaar.[45]
5-5-1779: Reint Geerts en Ida Wabbes (ehel.), van de Zomerdijk, onder Wagenborgen, verkopen aan Menno Sybolts, van de Dellen, hun behuizing met de eigendom van de heemstee, waarop de behuizing staat. Zijnde een weverij, met het weversgereedschap, bestaande in vijv stellen met desselfs toebehoren, staande en gelegen te Wagenborgen. Ten noorden de heer Wijchel, ten oosten de oude verlaten dijk, ten zuiden Derk Pieters, ten westen het Zandpad. Met nog de beklemming van een akker, toebehorende aan de diaconie van Wagenborgen. Gelegen te Wagenborgen, ten noorden de laan, ten oosten Hylke Kornelius, ten zuiden de Watering, ten westen Reinder Garms. Huur: 1 gld. 10 st. Prijs: 260 gld. Bedongen is dat Otto Harkes en Zusanna Evers (ehel.) het geheel in huur zullen behouden. Huur: 14 gld. 10 st.[46]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Geert Reints, gedoopt op 25-3-1735 te Wagenborgen, overleden voor 1766 te Wagenborgen.
Gehuwd voor de kerk op 11-11-1764 te Wagenborgen met Ilbina Theodoricus Wildeman, gedoopt op 29-5-1740 te Hellum, dochter van Theodoricus Fockens Wildeman, schoolmeester, koster, organist, diaken, zijlvest, en Kundina Doornbosch.
Zij hertrouwt met Adolf Hindriks.

   2. 

Wessel Reints, gedoopt op 27-1-1737 te Wagenborgen, overleden op 3-12-1743 te Wagenborgen.

   3. 

Evert Reints, gedoopt op 7-9-1738 te Wagenborgen, overleden op 28-5-1739 te Wagenborgen.

   4. 

Arent Reints, geboren circa 1740 te Wagenborgen, overleden op 1-7-1740 te Wagenborgen.

   5. 

Martje Reints, geboren op 30-8-1741 te Wagenborgen, gedoopt op 3-9-1741 te Wagenborgen, begraven op 26-5-1742 te Wagenborgen.

   6. 

Arent Reints, geboren op 9-9-1742 te Wagenborgen, gedoopt op 16-9-1742 te Wagenborgen, overleden op 2-3-1743 te Wagenborgen.

   7. 

Aaltje Reints, geboren op 11-4-1744 te Wagenborgen, gedoopt op 12-4-1744 te Wagenborgen, overleden op 4-7-1744 te Wagenborgen.

   8. 

Martje Reints, geboren op 5-2-1748 te Wagenborgen, gedoopt op 11-2-1748 te Wagenborgen, begraven op 2-7-1749 te Wagenborgen.

   9. 

Aaltje Reints, geboren op 19-1-1749 te Wagenborgen, gedoopt op 26-1-1749 te Wagenborgen, overleden op 1-6-1749 te Wagenborgen.

   10. 

Martje Reints, geboren op 30-1-1751 te Wagenborgen, gedoopt op 31-1-1751 te Wagenborgen, begraven op 24-1-1752 te Wagenborgen.

Uit het tweede huwelijk:

   11. 

Wabbo Reints Zomerman, geboren op 5-9-1757 te Wagenborgen (zie VIa).

   12. 

Oomke Reints Zomerman, geboren op 20-8-1759 te Wagenborgen (zie VIb).

   13. 

Martje Reints, geboren op 7-11-1761 te Wagenborgen, gedoopt op 8-11-1761 te Wagenborgen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-5-1793 te Nieuwolda met Geert Hindriks, geboren op 14-9-1742 te Nieuwolda, gedoopt op 16-9-1742 te Nieuwolda, overleden voor 1799 te Nieuwolda, zoon van Hindrik Adolfs en Grietje Geerts.
Gehuwd voor de kerk (2) op 19-12-1799 te Nieuwolda met Hindrik Udes, gedoopt op 14-8-1757 te Wagenborgen, zoon van Udo Wijpkes en Martjen Hindriks.
Het huwelijkscontract geeft de volgende informatie: Geert Hindriks, zoon van Hindrik Adolfs en Grietje Geerts, van Nieuwolda, en Martjen Reints, dochter van Reint Geerts en Ida Wabbes, van de Zomerdijk onder Wagenborgen. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij 1200 gld., en kan zij zijn beklemde boerenplaats kopen voor 9000 gld., omgekeerd krijgt hij 800 gld. Getuige voor de bruidegom: Edsko Freerks en Eefke Hindriks (ehel.), zuster; Nanno Harms gehuwd met Ilbijna Theodoricus Wildeman, zwager en schoonzus; Hindrik Adolfs, Theodoricus Adolfs, Geert Adolfs en Focko Adolfs, broer´s kinderen; Jan Pieters Bouwman en Geert Jans Bouman, halfzuster´s kinderen; Focko Jans Brouwer gehuwd met Christina Jans Bouman, half zusters dochter; Jacobus Gerardus Molema, Aaltjen Gerardus Molema en Geesjen Gerardus Molema, neef´s kinderen; Sara Everardus Molema, neef´s dochter; Hilje Klaasens en Grietje Klaasens, halve nichten. Getuigen voor de bruid: Ida Wabbes, moeder; Wabbo Reints, Oomko Reints, Abel Reints, Geert Reints en Albertje Reints, broers en zuster; Geert Eppes en Reint Waldriks, neven; Albertjen Reints en Stijntjen Reints, nichten; Pieter Geerts en Imke Hindriks, neef en aangetrouwde halve nicht; Aeijlko Ubbes gehuwd met Zijpke Geerts, halve nicht; Harm Jacobs, halve neef.
[47]
Bij het huwelijkscontract van 1799 wordt vermeld: Hindrik Udes, zoon van Udo Wijpkes en Martjen Hindriks, van Nieuwolda en Martjen Reints, dochter van Reint Geerts en Ida Wabbes, van Nieuwolda. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij 1000 gld. mede 500 gld. voor bruidegoms broer Wijpko Udes en zijn vrouw Suzanna Alberts, zodat deze ook 1000 gld. krijgt, omgekeerd krijgt hij 800 gld. en kan hij bruids boerenplaats en beklemming, mede 10 deimt eigen land, kopen voor 12000 gld. (waarvan 9000 gld. voor de beklemming). Sowieso krijgt hij het recht op de halve nalatenschap inzake boerenplaats en grond.
Getuigen voor de bruidegom zijn: Martjen Hindriks, moeder; Wijpke Udes, broer; Waldrik Udes, Marten Udes en Hilje Udes, broers en zuster; Wijpke Wijpkes, oom; Marten Beerents, neef; Focko Beerents, neef; Kasper Joesten en zijn vrouw Hilje Geerts, nicht; Jan Abels, aangetrouwde neef; Asse Beerents, aangetrouwde nicht; Jacob Mensses, halve neef. Voor de bruid: IJda Wabbes, moeder; Wabbe Reints en zijn vrouw Aagtje Jans, broer; Abel Reints en zijn vrouw Grietje Pieters, broer; Oomke Reints en Geert Reints, broers; Geert Adolfs en zijn vrouw Albertjen Reints, zuster; Geert Harkes, aangetrouwde neef; Stijntje Reints, nicht; Tiddo Derks, aangetrouwde oom; Thomas Derks, aangetrouwde neef; Pieter Geerts, halve neef; Roelf Harms gehuwd met Engellina Fokkes, halve nicht; Fokko Adolfs, Wabbo Reints en Luppo Rijkes, voormond en voogden over bruid´s zoontje Hindrik Geerts bij wijlen haar man Geert Hindriks verwekt.
[48]

   14. 

Abel Reints Zomerman, geboren op 26-11-1763 te Wagenborgen (zie VIc).

   15. 

Albertje Reints Zomerman, geboren op 14-1-1766 te Wagenborgen, gedoopt op 26-1-1766 te Wagenborgen, overleden op 29-11-1812 te Geefsweer.
Gehuwd voor de kerk op 29-4-1799 te Wagenborgen met Geert Adolfs Wildeman, gedoopt op 28-10-1770 te Wagenborgen, overleden op 17-2-1825 te Heveskes, zoon van Adolf Hindriks en
Ilbina Theodoricus Wildeman.
Bij het opstellen van het huwelijkscontract zijn als getuige aanwezig:
Zijn kant.: Nanno Harms, stiefvader; Hinderk Adolfs en Thiddericus Adolfs, broers; Fokko Adolfs en Bauwina Evers (ehel.), broer; Harm Nannes, halve broer; Jacob Doornbos, oom; Harmannus Theodoricus Wildeman, oom; Reint Abels en E. T. Wildeman (=Elssijna Theodoricus Wildeman), moeij; Martjen Reints, als aangetrouwde moeij; Thiddericus Wildeman, Thiddericus Jacobs Wildeman, Fokke Jacobs Wildeman, Amel Wildeman, neven; Abel Reints en Riemke Reints, neef en nicht.; Reint Harmannus Wildeman, Thiddericus Harmannus Wildeman, Kundina Harmannus Wildeman, Frauwe Harmannus Wildeman en Ilbijna Harmannus Wildeman, neven en nichten; Engelbert Jans Wildeman en Kundina Jans Wildeman, neef en nicht; Geert Jans Bouman, halve neef.
Haar kant: Ida Wabbes, moeder; Wabbo Reints en Aagtjen Jans (ehel.), broer; Abel Reints en Grietje Pieters (ehel.), broer ; Oomke Reints, Geert Reints en Martjen Reints, broers en zuster; Geert Eppes, neef.
[49]

   16. 

Geert Reints Zomerman, gedoopt op 11-12-1768 te Wagenborgen (zie VId).

   17. 

Arent Reints, gedoopt op 21-7-1771 te Wagenborgen.


Vb    Waldrik Geerts, geboren circa 1710 te Wagenborgen, overleden op 29-1-1750 te Wagenborgen, zoon van Geert Waldriks (zie IVa) en Martje Reints.
Gehuwd voor de kerk op 18-11-1736 te Midwolda met Anna Jans, gedoopt op 26-12-1718 te Midwolda, dochter van Jan Harms en Eemke Jans.
Zij hertrouwt met Luppe Roelofs.
Op 16-11-1736 wordt te Midwolda een huwelijkscontract opgemaakt. De getuigen voor de bruidegom zijnt: Reijnt Geerts, broer; Eppe Wyerts, zwager; Jan Gossens, neef. Voor de bruid zijn de getuigen: Eemke Jans, stiefmoeder; Hindrik Jans, broer; Lammert Harms en Mettie Eyses, volle oom en aangetr. moei; Willem Warners en Aalke Geerts, halve neef en aangetrouwde halve nicht; Jan Krijns, vreemde voogd.[50]
30-3-1742: Waldrik Geerts en Anna Jans (ehel.) verkopen aan Jan Jans Huizing en Grietje Peters (ehel.) een gedeelte eigen grond tot een heemstee, groot ca. 6 spint lijnland, ten noorden verkoper, ten oosten de diaconie, ten zuiden de Nutlaan, ten westen het pad en de Nutweg. Prijs: 100 car.gld.[51]
1-3-1748: Waldrik Geerts en Anna Jans (ehel.), te Wagenborgen, verkopen aan Mekke Bonnes en Haijke Peters (ehel.), te Wagenborgen, ca. 3 deimt land te Wagenborgen, aan de Stinkvaartsweg, ten noorden Eppe Wierts, ten oosten Roelf Geerts= weduwe en cons., ten zuiden verkopers, ten westen de Stinkvaartsweg. Het land heeft zijn uitdrift naar de Stinkvaartsweg. Prijs: 50 car.gld.[52]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Martje Waldriks, gedoopt op 18-8-1737 te Wagenborgen, overleden op 21-12-1737 te Wagenborgen.

   2. 

Geert Waldriks, gedoopt op 9-11-1738 te Wagenborgen.

   3. 

Jan Waldriks, gedoopt op 16-4-1741 te Wagenborgen.

   4. 

Oomke Waldriks, geboren op 12-10-1743 te Wagenborgen, gedoopt op 13-10-1743 te Wagenborgen, overleden op 17-1-1744 te Wagenborgen.

   5. 

Reint Waldriks, geboren op 25-12-1746 te Wagenborgen (zie VIe).


Vc    Evert Wessels, gedoopt op 19-10-1721 te Wagenborgen, zoon van Wessel Waldriks (zie IVb) en Aaltje Everts.
Gehuwd voor de kerk op 22-5-1747 te Wagenborgen met Swaantje Hillebrants, geboren circa 1720, dochter van Hillebrant Hindriks en Geertje Haijens.
Zij hertrouwt met Freerk Harms.
Bij het maken van het huwelijkscontract zijn de getuigen:
Zijn kant: Aaltje Everts, moeder; Reint Geerdt en Aaltje Wessels, zwager en zuster; Frerick Jans en Grietje Wessels, zwager en zuster.
Haar kant: Hillebrand Hindriks en Geertjen Haijes, vader en moeder; Sijmen Jans Wolph, dedingsman.[53]
Op 1-5-1747 verkoopt Evert Wessels aan Kornellis Fokkes en Aafje Wibbes 2 stukken land groot ca. 9 deimt, gelegen onder Nieuwolda. Borgen zijn Reint Geerts en zijn vrouw Anje Wessels en Frerik Jans en zijn vrouw Grietje Wessels. De prijs is 1560 gulden.[54]
Op 23-1-1748 lenen Evert Wessels en Swaantje Hilbrants lenen van Harm Jans Veling 125 car.gld. à 4%. Dit i.v.m. een obligatie over Evert Wessels d.d. 6-5-1745.[55] Op 5-5-1755 lenen ze nogmaals 200 gulden van Hendrik Mennes en Anna Margareta Hekmans. Aaltje Everts is hierbij borg.[56] Op diezelfde dag verkoopt het echtpaar aan Reint Geerts, op de Zomerdijk, een stuk groenland, groot 12 deimt, gelegen te Nieuwolda voor 125 car.gld.[57]
Op 25-6-1755 maken Evert Wessels en Swaantje op de Overtocht, ter ener en Mense Willems en Trijntje Hilbrants, te Wagenborgen, ter andere zijde, samen kinderen en erfgenamen van wijlen Geertjen Haijes een afhandeling van de nalatenschap van hun moeder Geertjen Haijes. Mense Willems en Trijntje Hilbrants behouden het huis en heem met nog een klein akkertje, zoals ze gebruiken met de halve inboedel. Evert Wessels en Swaantje Hilbrants krijgen de halve inboedel met 175 car.gld. De schulden zijn half om half.[58]
Financieel lijkt het niet erg goed te gaan met de zaken. In 1759 verkoopt het echtpaar nogmaals land, en leent ook nog eens 800 gulden van ds. G. Hijl, predikant te Woldendorp.[59] Ook daarna zijn er in de archieven nog diverse leningen te vinden.
Op 20-2-1792 verkopen de kinderen van Evert Wessels en Zwaantjen Hilbrants, van de Overtocht, zijnde: Wessel Everts, Aaltjen Everts en haar man Derk Derks, van Meedhuizen, en Geertje Everts aan Freerk Harms, van de Overtocht, stiefvader, een behuizing, plaats, dorsblok, ladders, balkholt, schutten en wringen en de grond zowel eigen als beklemd. Prijs: 4300 gld., waarvan 300 gld. voor het eigendom.[60]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wessel Everts, geboren op 26-3-1748 te Wagenborgen, gedoopt op 29-3-1748 te Wagenborgen, overleden op 23-9-1757 te Wagenborgen.

   2. 

N.N. Everts, geboren op 23-4-1749 te Wagenborgen, overleden op 26-4-1749 te Wagenborgen.

   3. 

Hilbrant Everts, geboren op 13-9-1750 te Wagenborgen, gedoopt op 20-9-1750 te Wagenborgen, overleden op 18-3-1751 te Wagenborgen.

   4. 

Aaltje Everts, geboren op 31-10-1751 te Wagenborgen, gedoopt op 31-10-1751 te Wagenborgen, overleden op 6-4-1752 te Wagenborgen.

   5. 

Geertje Everts, geboren op 25-12-1752 te Wagenborgen, gedoopt op 25-12-1752 te Wagenborgen, overleden op 4-1-1753 te Wagenborgen.

   6. 

Hilbrant Everts, geboren op 9-5-1754 te Wagenborgen, gedoopt op 12-5-1754 te Wagenborgen, overleden op 20-8-1754 te Wagenborgen.

   7. 

Aaltje Everts, geboren op 27-8-1755 te Wagenborgen, gedoopt op 31-8-1755 te Wagenborgen.
Gehuwd voor de kerk op 1-6-1783 te Meedhuizen met Derk Derks, geboren circa 1755 te Meedhuizen, zoon van Derk Geerts en Teitje Jans.
Er is een huwelijkscontrat van 1783 tussen Derk Derks, van Meedhuizen, en Aaltjen Evers, van Wagenborgen. De goederen zijn gemeenschappelijk. Indien hij eerder overlijdt krijgt zij 400 gld. en omgekeerd 200 gld. De getuigen voor de bruidekom zijn: Derk Geerts, vader; Geert Derks, broer. Voor de bruid getuigen: Freerk Harms en Swaantje Hillebrants, stiefvader en moeder; Wessel Evers, broer; Geertjen Evers, zusters.[61]

   8. 

N.N. Everts, geboren 1756 te Wagenborgen, overleden op 5-8-1756 te Wagenborgen.

   9. 

Wessel Everts, geboren op 8-1-1758 te Wagenborgen, gedoopt op 15-1-1758 te Wagenborgen, overleden op 14-3-1760 te Wagenborgen.

   10. 

N.N. Everts, geboren op 27-6-1759 te Wagenborgen, overleden op 27-6-1759 te Wagenborgen.

   11. 

Wessel Everts, geboren op 18-2-1762 te Wagenborgen, gedoopt op 21-2-1762 te Wagenborgen, overleden voor 1762.

   12. 

Wessel Everts Tochtman, geboren op 4-6-1763 te Wagenborgen (zie VIf).

   13. 

Geertje Everts, geboren op 20-4-1765 te Wagenborgen, gedoopt op 21-4-1765 te Wagenborgen.

 

Generatie VI


 
VIa    Wabbo Reints Zomerman, geboren op 5-9-1757 te Wagenborgen, gedoopt op 9-9-1757 te Wagenborgen, overleden op 27-12-1830 te Geefsweer, zoon van Reint Geerts (zie Va) en Ida Wabbes.
Gehuwd voor de kerk op 29-4-1799 te Wagenborgen met Aagtje Jans, gedoopt op 29-9-1777 te Woldendorp, overleden op 24-8-1810 te Geefsweer, dochter van Jan Claassen en Wopke Luilfs.
Er is een huwelijkscontract van 29-4-1799 te Wagenborgen. De getuigen zijn aan zijn kant: Ida Wabbes, moeder; Oomke Reints, Abel Reints en Geert Reints, broers; Martjen Reints en Albertjen Reints, zusters; Geert Adolfs, zwager; Geert Eppes, neef; Grietje Pieters, schoonzuster.
Aan haar kant: Jan Klaassens en Wopke Luilfs, ouders; Harm Jans en Geertje Jans, broer en zuster; Freerk Harms en zijn vrouw Jantje Jans, zuster.[62]
6-6-1799: Wabbe Reints en Aagtjen Jans (ehel.), van Geefsweer onder Farmsum, lenen van Nanno Harms, van Wagenborgen, 1000 gld. à 42%. Borgen: Jan Klaassens en Wopke Lulofs, van de Binderie onder Woldendorp, vader en moeder
van de opnemersch en Ida Wabbes, moeder opnemer, van de Zomerdijk.[63]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wobke Wabbes Zomerman, geboren te Geefsweer, gedoopt op 11-7-1802 te Farmsum, overleden op 8-10-1849 te Breede.
Gehuwd met Fokke Cornelis Kloosterboer, geboren op 19-8-1804 te Woldendorp, gedoopt op 26-8-1804 te Woldendorp, overleden op 18-2-1876 te Wirdum, zoon van Cornelis Fokkes Kloosterboer en Euwke Julles Lesterhuis.

   2. 

Reint Geerts Wubbes, geboren op 6-4-1808 te Geefsweer, gedoopt op 24-4-1808 te Farmsum, overleden op 31-8-1808 te Geefsweer.

   3. 

Aagtje Wobbes Zomerman, geboren op 22-8-1810 te Geefsweer, gedoopt op 9-9-1810 te Farmsum, overleden op 9-9-1846 te Termunten.
Gehuwd op 27-5-1835 te Termunten met Gerrit Hilbrands Schoonbeek, geboren op 10-3-1807 te Termunten, gedoopt op 22-3-1807 te Termunten, overleden op 22-1-1889 te Termunten, zoon van Hilbrant Jacobus, timmerman, en Aafke Gerrits.


VIb    Oomke Reints Zomerman, geboren op 20-8-1759 te Wagenborgen, gedoopt op 26-8-1759 te Wagenborgen, overleden op 13-1-1823 te Farmsum, zoon van Reint Geerts (zie Va) en Ida Wabbes.
Gehuwd voor de kerk op 2-6-1800 te Farmsum met Hilke Thies Blink, gedoopt op 26-10-1777 te Finsterwolde, overleden op 28-2-1850 te Farmsum, dochter van Thies Epkes en Grietje Jans Blink.
Bij het huwelijkscontract, opgemaakt te Farmsum op 2-6-1800 zijn als getuigen aanwezig: Zijn kant: Ida Wabbes, weduwe van Reint Geerts, moeder; Wabbe Reints, broer; Abel Reints, broer; Geert Reints, broer; Hindrik Udes gehuwd mat Martje Reints, aangetr. broer en zuster; Tidde Derks gehuwd met Trientje Eltjes, aang. oom en moei; Geert Eppes, neef; Reint Walders, neef; Tietje Ailkes, aangetrouwde nicht. Haar kant: Klaas Anthoni gehuwd met Grietje Jans Blink, stiefvader en volle moeder; Ties Blink, volle broer; Luppe Jans Bolmeijer gehuwd met Jacobje Thies, aangetrouwde broer en zuster; Hindrik Waalkes en Ida Thies, aangetrouwde broer en volle zuster; Uile Hindriks en Grietje Bonnes, aang. neef en volle nicht.[64]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Ida Oomkes Zomerman, gedoopt op 21-6-1801 te Farmsum, overleden op 1-6-1824 te Delfzijl.
Gehuwd op 11-4-1823 te Delfzijl met Pieter Arents Dam, geboren op 23-1-1793 te Eenrum, gedoopt op 3-2-1793 te Eenrum, overleden op 18-6-1865 te Delfzijl, zoon van Arent Pieters Dam en Geeske Jacobs.

   2. 

Reint Zomerman, gedoopt op 21-6-1801 te Farmsum, overleden voor 1806.

   3. 

Grietje Zomerman, gedoopt op 27-3-1803 te Farmsum, overleden voor 1805.

   4. 

Grietje Zomerman, gedoopt op 17-2-1805 te Farmsum, overleden op 13-8-1808 te Farmsum.

   5. 

Reint Oomkes Zomerman, gedoopt op 30-11-1806 te Farmsum (zie VIIa).

   6. 

Thies Oomkes Zomerman, gedoopt op 8-10-1809 te Farmsum, overleden op 24-4-1812 te Farmsum.

   7. 

Grietje Zomerman, geboren op 9-1-1812 te Farmsum, overleden op 12-12-1856 te Farmsum.

   8. 

Martje Zomerman, geboren circa 1815 te Farmsum, overleden op 11-2-1817 te Farmsum.

   9. 

Thijs Zomerman, geboren op 15-8-1816 te Farmsum, overleden op 17-11-1820 te Farmsum.


VIc    Abel Reints Zomerman, geboren op 26-11-1763 te Wagenborgen, gedoopt op 27-11-1763 te Wagenborgen, overleden op 13-11-1826 te Wagenborgen, zoon van Reint Geerts (zie Va) en Ida Wabbes.
Gehuwd voor de kerk op 16-5-1796 te Wagenborgen met Grietje Pieters, gedoopt op 3-1-1763 te Siddeburen, overleden op 24-12-1822 te Wagenborgen, dochter van Pieter Jurriens en Aagte Wietes.
Zij is weduwe van Cornelis Ottes.
Er bestaat een huwelijkscontract van 16 5 1796. De getuigen daarbij zijn:
Zijn kant: Ida Wabbes, moeder; Wabbe, Oomke, Geert Reints, volle broers; Geert Hindriks en Martje en Albertje Reints, zwager en zusters; Reint Wabbes en Tidde Derks als volle en aangetrouwde oom; Geert Eppes, Reindert Walderts en Teetje Eilkes, volle neven en aangetrouwde nicht; Stijntje Reints, volle nicht.
Haar kant: Aagtje Weetes, moeder; Jurjen Pieters en Martje Gerrits, volle broer een aangetrouwde zuster; Otto Cornelis, Jurjen Pieters en Geert Eppes als voormonden over de bruids voorkinderen; Marten Jacobs en Corneliske Jurjens als aangetrouwde oom en volle moei; Imke Derks als aangetr. halve moei; Jacob, Jan en Jurjen Meertens als volle neven; Jan Geerts Busscher, Jan Geerts, Okke Geerts, Sijmen Nantkes als aangetrouwde neven; Trijntje Arents, Reine Wibbes, Wubbichje Wubbes als volle nichten; Hindrik Jans en Frauke Jans, angetrouwde neef en nicht.[65]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Reint Abels Zomerman, geboren op 14-7-1797 te Wagenborgen (zie VIIb).

   2. 

Jurrien Abels Zomerman, geboren op 8-11-1799 te Wagenborgen (zie VIIc).

   3. 

Aagtje Abels Zomerman, geboren op 12-7-1805 te Wagenborgen, gedoopt op 21-7-1805 te Wagenborgen, overleden op 26-10-1830 te Wagenborgen.
Gehuwd op 15-5-1829 te Termunten met Jan Berents Bouwman, grutter, geboren op 11-7-1806 te Termunten, gedoopt op 20-7-1806 te Termunten, zoon van Berent Habbes Bouwman, landbouwer, en Martje Edzes Bosker.
Hij hertrouwt met Ludwina Cramer.


VId    Geert Reints Zomerman, gedoopt op 11-12-1768 te Wagenborgen, overleden op 13-3-1814 te Geefsweer, zoon van Reint Geerts (zie Va) en Ida Wabbes.
Gehuwd voor de kerk (1) op 4-5-1800 te Beerta met Matje Cornelis, gedoopt op 15-6-1770 te Westerlee, overleden op 24-3-1808 te Geefsweer, dochter van Cornelis Jacobs en Rientje Geerts.
Gehuwd (2) op 11-12-1811 te Delfzijl met Elisabeth Cornelis Bloema, gedoopt op 3-4-1791 te Weiwerd, overleden op 2-4-1882 te Farmsum, dochter van Cornelis Fokkes en Fenje Jans.
Zij hertrouwt met Jacob Geerts Jager.
Op 16-6-1800 wordt er te Beerta een huwelijkscontract opgemaakt tussen Geert Reints van Wagenborgen en Martjen Cornelius van Westerlee. Voor de bruidegom zijn de getuigen: Ida Wabbes, moeder; Wabbo Reints en Aagtjen Jans (ehel.), broer; Oomke Reints en Hilke Thies (ehel.), broer; Hindrik Udes en Martjen Reints (ehel.), zuster; Abel Reints en Grietjen Pieters (ehel.), broer; Geert Eppes, neef; Geert Harkes, aangetrouwde neef; Stijntje Reints, nicht.
Voor de bruid zijn aanwezig: Cornelis Jakobs en Rientje Geerts, ouders; Jacob Cornelius en Grietje Egges Hommes (ehel.), broer; Elizabeth Cornelius en Heike Cornelius, zusters; Hindrik Harkes en Martjen Jacobs (ehel.), moei; Fokko Jacobs en Elske Klaassens (ehel.), oom; Egbert Engels, aangetrouwde oom; Jan Wirtjes en Frouke Karsijns (ehel.), neef; Popko Meints, neef; E. J. van Dijk en Weija Meints (ehel.), nicht; Jurien Jansen en Fokjen Fokkes (ehel.), nicht; Jacob Folkerts Bos en Geertjen Heijes (ehel.), nicht; Jan Cornelius Smit en Weija Heijes (ehel.), nicht; Ritzo Heijes, Heike Heijes, Martjen Heijes, Trijntje Heijes, Jacobjen Heijes, neef en nichten; Addo Harms Stuur en Anna Lammerts (ehel.), nicht; Engel Harms en Aaltjen Egberts (ehel.), nicht; Weija Egberts, nicht; Engel Egberts, neef; Freerk Luppes] en Mello Luppes, neven uit half sibbe; Waldrik Luppes en Jantjen Harms (ehel.), neef uit half sibbe.[66]
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Elizabeth Zomerman, geboren op 30-3-1812 te Farmsum, overleden op 9-3-1813 te Farmsum.

   2. 

Geert Reints Zomerman, geboren op 19-4-1814 te Farmsum, overleden op 27-12-1859 te Farmsum.


VIe    Reint Waldriks, geboren op 25-12-1746 te Wagenborgen, gedoopt op 26-12-1746 te Wagenborgen, overleden op 23-7-1810 te Farmsum, zoon van Waldrik Geerts (zie Vb) en Anna Jans.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-2-1774 te Weiwerd met Jacobje Bartels, geboren op 30-11-1748 te Weiwerd, dochter van Bartelt Reints, bakker, en Geertje Regnerus Wolphius.
Gehuwd voor de kerk (2) op 20-2-1785 te Farmsum met Tietje Aeilkes, gedoopt op 22-3-1754 te Finsterwolde, dochter van Ailke Alberts en Tetje Cornelis.
Op 26-2-1774 wordt er voor het gerecht van Farmsum een huwelijkscontract opgemaakt tussen Reint Waldriks en Jacobje Bartels. Hierbij getuigen: Zijn kant: Reint Geerts, volle oom; Geert Eppes, volle neef. Haar Kant: Bartelt Reints en Geertje Rengniers Wolphius, vader en moeder; Rengnier Bartelts, broer; Rengnier Wolphius, halve oom.[67]
Bij zijn overlijden laat hij zeven kinderen na.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Geertje Reints, gedoopt op 7-7-1775 te Farmsum.

   2. 

Barteld Reints, geboren te Amsweer, gedoopt op 12-9-1779 te Farmsum.

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Tietje Reints Sweringa, geboren op 14-9-1785 te Farmsum, gedoopt op 27-9-1785 te Farmsum, overleden op 20-2-1828 te Appingedam.
Gehuwd op 13-5-1815 te Appingedam met Menne Alberts Jager, ratelaar, korendrager, zakkendrager, gedoopt op 14-11-1781 te Appingedam, overleden op 6-4-1846 te Appingedam, zoon van Albert Heines en Jantjen Sijpkes.
Hij hertrouwt met Sijpke Everts van der Warf.

   4. 

Waldrik Reints Sweringa, gedoopt op 27-11-1785 te Farmsum, overleden op 6-4-1837 te Appingedam.

   5. 

Aeilke Reints Sweringa, gedoopt op 30-12-1787 te Farmsum.
Gehuwd op 9-5-1817 te Delfzijl met Annechien Jans Buttema, geboren op 13-3-1794 te Weiwerd, dochter van Jan Aapkes Buttema en Saartje Reints.

   6. 

Geert Reints Sweringa, gedoopt op 11-4-1790 te Farmsum, overleden op 22-11-1839 te Appingedam.
Gehuwd op 9-6-1812 te Delfzijl met Elisabeth Jacobs Wolda, gedoopt op 8-1-1792 te Siddeburen, overleden op 11-12-1861 te Appingedam, dochter van Jacob Jans en Geesien van Wijland.

   7. 

Jan Reints, geboren te Amsweer, gedoopt op 27-1-1793 te Farmsum.

   8. 

Albertien Reints, geboren te Amsweer, gedoopt op 23-9-1798 te Farmsum.


VIf    Wessel Everts Tochtman, geboren op 4-6-1763 te Wagenborgen, gedoopt op 5-6-1763 te Wagenborgen, overleden op 27-9-1815 te Wagenborgen, zoon van Evert Wessels (zie Vc) en Swaantje Hillebrants.
Gehuwd voor de kerk op 15-5-1808 te Wagenborgen met Jantje Tonnis Mooleman, geboren te Wagenborgen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Evert Tochtman, geboren op 9-3-1809 te Wagenborgen, gedoopt op 19-3-1809 te Wagenborgen, overleden op 10-11-1874 te Loppersum.

   2. 

Tielje Tochtman, geboren op 12-12-1811 te Wagenborgen.

 

Generatie VII


 
VIIa    Reint Oomkes Zomerman, kuiper, gedoopt op 30-11-1806 te Farmsum, overleden op 14-8-1888 te Farmsum, zoon van Oomke Reints Zomerman (zie VIb) en Hilke Thies Blink.
Gehuwd op 19-12-1857 te Delfzijl met Anna Katharina Mengedoth, geboren op 21-10-1826 te Farmsum, overleden op 6-10-1899 te Farmsum, dochter van Harm Antons Mengedoth en Ettje Hindriks Weuler.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje Zomerman, geboren op 13-1-1859 te Farmsum, overleden op 28-2-1859 te Farmsum.

   2. 

Hilke Zomerman, geboren op 6-1-1860 te Farmsum, overleden op 24-7-1929 te Farmsum.

   3. 

Harm Zomerman, geboren op 7-4-1862 te Farmsum, overleden op 23-7-1891 te Farmsum.

   4. 

Reint Zomerman, geboren op 28-5-1863 te Farmsum, overleden op 14-6-1863 te Farmsum.

   5. 

Reint Zomerman, geboren op 20-9-1865 te Farmsum, overleden op 9-10-1865 te Farmsum.

   6. 

Grietje Zomerman, geboren op 19-9-1866 te Farmsum, overleden op 18-9-1937 te Farmsum.


VIIb    Reint Abels Zomerman, landbouwer te Zomerdijk bij Heveskes, geboren op 14-7-1797 te Wagenborgen, gedoopt op 23-7-1797 te Wagenborgen, overleden op 7-4-1852 te Heveskes, zoon van Abel Reints Zomerman (zie VIc) en Grietje Pieters.
Gehuwd (1) op 13-10-1824 te Termunten met Eltje Abels Harhuis, geboren op 17-2-1800 te Nieuwolda, gedoopt op 23-2-1800 te Nieuwolda, overleden op 3-8-1834 te Zomerdijk Heveskes, dochter van Abel Hindriks Harhuis en Auke Klaassens.
Gehuwd (2) op 12-8-1837 te Delfzijl met Grietje Tiedes Tiedens, geboren op 11-12-1816 te Oterdum, overleden op 17-5-1860 te Oterdum, dochter van Tiede Harms Tiedens en Martje Pieters Dallinga.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Abel Reints Zomerman, geboren op 12-5-1825 te Zomerdijk, Heveskes, overleden op 30-9-1850 te Heveskes.

   2. 

Abel Hindriks Zomerman, geboren op 18-1-1828 te Heveskes (zie VIIIa).

   3. 

Jurrien Zomerman, geboren op 18-12-1830 te Zomerdijk, Heveskes, overleden op 29-1-1831 te Zomerdijk, Heveskes.

   4. 

Jurjen Zomerman, geboren op 1-1-1833 te Zomerdijk, Heveskes, overleden op 28-8-1834 te Zomerdijk, Heveskes.

Uit het tweede huwelijk:

   5. 

Jurjen Zomerman, geboren op 28-10-1838 te Heveskes, overleden op 3-4-1853 te Heveskes.

   6. 

Tiedo Zomerman, geboren op 17-9-1848 te Heveskes (zie VIIIb).


VIIc    Jurrien Abels Zomerman, landbouwer, geboren op 8-11-1799 te Wagenborgen, gedoopt op 17-11-1799 te Wagenborgen, overleden op 11-4-1846 te Wagenborgen, zoon van Abel Reints Zomerman (zie VIc) en Grietje Pieters.
Gehuwd (1) op 3-5-1832 te Termunten met Nieske Ebels Kuman, geboren op 16-11-1806 te Siddeburen, gedoopt op 27-11-1806 te Siddeburen, overleden op 16-6-1836 te Wagenborgen, dochter van Ebel Jacobs Kuman en Frouke Karels.
Gehuwd (2) op 3-6-1837 te Termunten met Martje Fiebes Zweep, geboren op 5-1-1814 te Meedhuizen, overleden op 10-2-1872 te Wagenborgen, dochter van Fiebe Derks Zweep en Doetjen Tonnis Grashuis.
Bij eerste huwelijk wettiging van een kind.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Grietje Zomerman, geboren op 17-4-1832 te Wagenborgen, overleden op 6-4-1857 te Wagenborgen.
Gehuwd op 17-11-1855 te Termunten met Abel Walker, geboren op 17-2-1833 te Wagenborgen, overleden op 12-3-1916 te Delfzijl, zoon van Frederik Walker en Hilje Hindriks Franssen.

   2. 

Frouke Zomerman, geboren op 20-4-1833 te Wagenborgen, overleden op 21-2-1871 te Wagenborgen.
Gehuwd op 3-5-1856 te Termunten met Jochem Wijkinga, geboren op 15-9-1828 te Appingedam, overleden op 2-2-1902 te Wagenborgen, zoon van Gerrit Jochems Wijkinga en Luikje Hillebrand Dijkstra.

   3. 

Aagtje Zomerman, geboren op 10-7-1835 te Wagenborgen, overleden op 22-7-1835 te Wagenborgen.

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

N.N. Zomerman, geboren op 16-2-1838 te Wagenborgen, overleden op 16-2-1838 te Wagenborgen.

   5. 

Fiebo Zomerman, geboren op 14-12-1839 te Wagenborgen (zie VIIIc).

   6. 

Abel Jurjens Zomerman, geboren op 21-8-1842 te Wagenborgen, overleden op 23-2-1843 te Wagenborgen.

   7. 

Doetje Zomerman, geboren op 5-1-1844 te Wagenborgen, overleden op 6-2-1922 te Wagenborgen.
Gehuwd op 10-8-1864 te Termunten met Tonnis Gerhardus Engels, geboren op 30-3-1838 te Midwolda, overleden op 26-10-1911 te Wagenborgen, zoon van Gerardus Engels Engels en Louwina Andreas Kroon.

 

Generatie VIII


 
VIIIa    Abel Hindriks Zomerman, geboren op 18-1-1828 te Heveskes, overleden op 30-12-1891 te Ekamp, zoon van Reint Abels Zomerman (zie VIIb) en Eltje Abels Harhuis.
Gehuwd op 23-5-1856 te Finsterwolde met Jantje de Boer, geboren op 10-4-1823 te Finsterwolde, overleden op 11-6-1881 te Finsterwolde, dochter van Edsko Harms de Boer en Grietje Jans Reints.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Reint Zomerman, geboren op 21-8-1857 te Finsterwolde (zie IXa).

   2. 

Eltjo Zomerman, geboren op 21-3-1860 te Finsterwolde (zie IXb).

   3. 

Gerhardus Abel Zomerman, geboren op 5-1-1862 te Finsterwolde, overleden op 28-4-1900 te Finsterwolde.

   4. 

Abel Reint Zomerman, geboren op 15-5-1865 te Finsterwolde.

   5. 

Jan Zomerman, geboren op 26-2-1868 te Finsterwolde.


VIIIb    Tiedo Zomerman, geboren op 17-9-1848 te Heveskes, overleden op 25-9-1919 te Delfzijl, zoon van Reint Abels Zomerman (zie VIIb) en Grietje Tiedes Tiedens.
Gehuwd op 1-11-1889 te Delfzijl met Pieterke Poelma, geboren op 28-5-1867 te Loppersum, dochter van Hindrik Poelma en Jantje Veldman.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Zomerman, geboren op 8-5-1892 te Oterdum, overleden op 8-5-1892 te Oterdum.


VIIIc    Fiebo Zomerman, landbouwer, geboren op 14-12-1839 te Wagenborgen, overleden op 13-7-1904 te Wagenborgen, zoon van Jurrien Abels Zomerman (zie VIIc) en Martje Fiebes Zweep.
Gehuwd op 9-5-1866 te Termunten met Elisabeth Tonnis Kuipers, geboren op 27-11-1831 te Wagenborgen, overleden op 20-3-1893 te Wagenborgen, dochter van Tonnijs Wessels Kuipers en Geessien Thijssen Scherphuis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jurjen Zomerman, geboren op 16-8-1867 te Wagenborgen, overleden op 24-1-1870 te Wagenborgen.

   2. 

Tonnis Zomerman, geboren op 24-8-1868 te Wagenborgen, overleden op 19-9-1868 te Wagenborgen.

   3. 

Abel Zomerman, geboren op 24-8-1868 te Wagenborgen, overleden op 9-9-1868 te Wagenborgen.

   4. 

Tonnis Zomerman, geboren op 22-11-1869 te Wagenborgen (zie IXc).

   5. 

Jurjen Zomerman, geboren op 25-2-1871 te Wagenborgen (zie IXd).

   6. 

Abel Zomerman, geboren op 25-2-1871 te Termunten (zie IXe).

 

Generatie IX


 
IXa    Reint Zomerman, geboren op 21-8-1857 te Finsterwolde, overleden op 22-8-1913 te Winschoten, zoon van Abel Hindriks Zomerman (zie VIIIa) en Jantje de Boer.
Gehuwd op 29-4-1885 te Midwolda met Geessien Toorn, geboren op 13-6-1860 te Midwolda, overleden op 19-10-1938 te Oostwold, dochter van Geert Toorn en Reina Immenga.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Abel Zomerman, geboren op 18-6-1886 te Winschoten (zie Xa).

   2. 

Reinderdina Zomerman, geboren op 24-9-1887 te Winschoten, overleden op 10-2-1963.
Gehuwd op 23-4-1914 te Winschoten met Geert Meijer, geboren op 28-1-1887 te Ekamp, zoon van Hindrik Meijer en Janna Olsder.

   3. 

Jantje Zomerman, geboren op 23-9-1889 te Winschoten.
Gehuwd op 6-5-1915 te Winschoten met Luppo Cornelius Immenga, geboren op 2-11-1887 te Oude Pekela, zoon van Eppo Immenga en Elizabeth de Boer.


IXb    Eltjo Zomerman, landbouwer, geboren op 21-3-1860 te Finsterwolde, overleden op 25-6-1941 te Finsterwolde, zoon van
Abel Hindriks Zomerman (zie VIIIa) en Jantje de Boer.
Gehuwd op 24-12-1891 te Finsterwolde met Aaltje Mulder, geboren op 12-10-1860 te Midwolda, overleden op 17-2-1934 te Finsterwolde, dochter van Beino Mulder en Berendina Kolstein.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje Zomerman, geboren op 10-2-1892 te Ekamp.
Gehuwd op 29-4-1921 te Finsterwolde met Hindrik Geert Meijer, geboren op 29-6-1891 te Ekamp, zoon van Hindrik Meijer en Janna Olsder.

   2. 

Beeno Zomerman, geboren op 29-7-1893 te Finsterwolde (zie Xb).


IXc    Tonnis Zomerman, geboren op 22-11-1869 te Wagenborgen, overleden op 30-11-1952 te Siddeburen, zoon van Fiebo Zomerman (zie VIIIc) en Elisabeth Tonnis Kuipers.
Gehuwd op 23-3-1892 te Scheemda met Jacoba van der Laan, geboren op 14-8-1870 te Midwolda, overleden op 15-1-1950 te Siddeburen, dochter van Jacobus van der Laan, landbouwer, en Lucretia Alida Heeres.

 

Tonnis Zomerman 

Jacoba van der Laan


Uit dit huwelijk:

   1. 

Elizabeth Aallegonda Zomerman, geboren op 24-5-1892 te Wagenborgen, overleden op 27-12-1957 te Kolham.
Gehuwd op 30-9-1920 te Appingedam met Wiebe Lantinga, geboren op 15-10-1884 te Nieuw Scheemda, overleden op 10-12-1960 te Kolham, zoon van Sebo Roelofs Lantinga en Imke van Delden.

 

Elizabeth Zomerman 

Wiebe Lantinga

   2. 

Jacobus Zomerman, geboren op 24-6-1893 te Wagenborgen (zie Xc).

   3. 

Fiebo Zomerman, geboren op 23-7-1894 te Wagenborgen (zie Xd).

   4. 

Lucrecia Aallida Harmanna Zomerman, geboren op 19-12-1895 te Wagenborgen, overleden op 19-7-1978 te Roden.
Gehuwd op 30-9-1920 te Appingedam met Martinus Oortman, geboren op 14-11-1895 te Finsterwolde, overleden op 9-5-1958 te Groningen, begraven op 13-5-1958 te Dieren, zoon van Tiemen Oortman, hoofdonderwijzer, en Grietje Meenken.
crematie.

 

Lucretia Zomerman 

Lucretia Zomerman 

Lucretia Zomerman 

Martinus Oortman 

Martinus Oortman 

Martinus Oortman

   5. 

Jurdina Abelina Zomerman, geboren op 20-12-1896 te Wagenborgen, overleden op 24-10-1992 te Noordbroek.
Gehuwd op 13-9-1922 te Appingedam met Reint Eppens, geboren op 2-1-1883 te Zuidbroek, overleden op 13-4-1930 te Noordbroek, zoon van Eppo Hindriks Eppens en Geessien Detmers.

 

Jurdina Zomerman

   6. 

Berend Zomerman, geboren op 21-5-1898 te Wagenborgen (zie Xe).

   7. 

Abel Jurjen Zomerman, geboren op 21-7-1899 te Wagenborgen (zie Xf).

   8. 

Harmanna Hinderika Zomerman, geboren op 8-10-1900 te Wagenborgen, overleden op 25-8-1983 te Zuidlaren.

 

Harmanna Zomerman

   9. 

Hinderika Harmanna Zomerman, geboren op 16-11-1901 te Wagenborgen, overleden op 16-7-1983 te Overschild.

 

Hinderika Zomerman

   10. 

Frouwke Zomerman, geboren op 15-6-1903 te Wagenborgen, overleden op 20-9-1917 te Wagenborgen.

   11. 

Harm Zomerman, geboren op 21-1-1905 te Wagenborgen (zie Xg).

   12. 

Siverdinus Jacobus Zomerman, geboren op 19-7-1906 te Wagenborgen (zie Xh).


IXd    Jurjen Zomerman, landbouwer, geboren op 25-2-1871 te Wagenborgen, overleden op 9-6-1957 te Termunten, zoon van Fiebo Zomerman (zie VIIIc) en Elisabeth Tonnis Kuipers.
Gehuwd op 27-2-1903 te Termunten met Zwaantina Engels, geboren op 20-4-1878 te Wagenborgen, overleden op 12-4-1956 te Wagenborgen, dochter van Engel Engels en Alberdina Koster.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Fiebo Zomerman, geboren op 4-8-1903 te Wagenborgen, overleden op 12-10-1903 te Termunten.

   2. 

Fibo Zomerman, geboren op 10-10-1904 te Wagenborgen (zie Xi).

   3. 

N.N. Zomerman, geboren op 18-2-1906 te Wagenborgen, overleden op 18-2-1906 te Wagenborgen.

   4. 

Engel Zomerman, geboren op 28-1-1907 te Wagenborgen (zie Xj).

   5. 

Elias Zomerman, geboren op 11-5-1909 te Wagenborgen (zie Xk).

   6. 

Alberdinus Zomerman, geboren op 23-8-1910 te Wagenborgen (zie Xl).

   7. 

Tonnis Zomerman, geboren op 18-3-1912 te Wagenborgen, overleden op 26-2-1987 te Haren.
Gehuwd op 9-4-1937 te Baflo met Jaantina Grietje Kadijk, geboren op 8-4-1913 te Baflo, dochter van Eme Kadijk en Albertje Witkop.

   8. 

Louwina Alberdina Zomerman, geboren op 19-6-1913 te Wagenborgen, overleden op 16-6-1914 te Wagenborgen.

   9. 

Louwina Alberdina Zomerman, geboren op 15-1-1915 te Wagenborgen, overleden op 1-7-2003 te Winsum.
Gehuwd op 6-12-1957 te Termunten met Berend Hoeksema, geboren op 17-3-1905 te Oostum, overleden op 6-2-2002 te Winsum, zoon van Tjerk Hoeksema en Jantje de Boer.

   10. 

Elisabeth Zomerman, geboren op 18-9-1916 te Wagenborgen.
Gehuwd op 20-4-1953 te Abotsford, Canada met Henk Rolleman, geboren op 15-11-1922 te Ommen, overleden op 28-8-1997 te Abotsford, Canada.

   11. 

Alberdina Zomerman, geboren op 6-6-1918 te Wagenborgen, overleden op 17-12-1997 te Delfzijl.

   12. 

Zwaantina Zomerman, geboren op 20-5-1919 te Wagenborgen, overleden op 12-5-1920 te Wagenborgen.


IXe    Abel Zomerman, houthandelaar te Wagenborgen, geboren op 25-2-1871 te Termunten, overleden op 30-12-1944 te Wagenborgen, zoon van Fiebo Zomerman (zie VIIIc) en Elisabeth Tonnis Kuipers.
Gehuwd op 15-5-1906 te Termunten met Sieverdina Jacoba de Muinck, geboren op 31-3-1880 te Wagenborgen, overleden op 29-7-1920, dochter van Roelf de Muinck en Christina Anna Geertruida Bleeker.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elizabeth Zomerman, geboren op 18-10-1907 te Wagenborgen.
Gehuwd op 8-7-1948 te Termunten met Jacobus Huisman, landbouwer te Wagenborgen, geboren op 13-8-1890 te Scheemda, overleden op 19-8-1988 te Wagenborgen, zoon van Riena Huisman en Geertuida Frederika Jantina Klimp.

   2. 

Roelf Christiaan Zomerman, geboren op 11-5-1909 te Wagenborgen (zie Xm).

 

Generatie X


 
Xa    Abel Zomerman, geboren op 18-6-1886 te Winschoten, overleden op 27-6-1963 te Winschoten, zoon van Reint Zomerman (zie IXa) en Geessien Toorn.
Gehuwd op 7-2-1914 te Meeden met Harmina Jantina Olsder, geboren op 17-6-1889 te Meeden, overleden op 2-9-1963 te Winschoten, dochter van Harm Olsder en Jantje Kant.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Reint Zomerman, geboren op 20-3-1914 te Winschoten, overleden op 19-12-1975 te Winschoten.
Gehuwd op 7-6-1940 met Jantje Veldkamp, geboren op 10-8-1915 te Oude Pekela, dochter van Hendrik Veldkamp en Lukkina Aikens.

   2. 

Harm Zomerman, geboren op 24-7-1915 te Winschoten (zie XIa).

   3. 

Gezinus Zomerman, geboren op 22-7-1916 te Winschoten.
Gehuwd op 7-7-1949 te Muntendam met Lammechien Eppien Hemmes, geboren op 21-4-1922 te Muntendam.

   4. 

Jan Zomerman, geboren op 24-3-1918 te Winschoten, overleden op 3-9-1986 te Winschoten.
Gehuwd op 21-7-1949 te Odoorn met Marchiena Groenwold, geboren op 25-10-1915 te Odoorn, dochter van Jacobes Groenwold en Jantje Eling.

   5. 

N.N. Zomerman, geboren op 14-1-1920 te Winschoten, overleden op 14-1-1920 te Winschoten.


Xb    Beeno Zomerman, veldwachter, geboren op 29-7-1893 te Finsterwolde, overleden op 28-2-1981 te Winschoten, zoon van Eltjo Zomerman (zie IXb) en Aaltje Mulder.
Gehuwd op 4-2-1925 te Wedde met Maria Antje Koning, geboren op 24-9-1896 te Wedde, overleden op 12-9-1961 te Finsterwolde.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Zomerman, geboren op 8-2-1928 te Finsterwolde, overleden op 3-12-1987.
Gehuwd op 14-6-1957 te Oude Pekela met Albertina Grietje Vrieze, geboren op 26-6-1930 te Oude Pekela, dochter van Jitsko Vrieze en Hinderika Jantina Koets.


Xc    Jacobus Zomerman, geboren op 24-6-1893 te Wagenborgen, overleden op 7-11-1973 te Delfzijl, zoon van Tonnis Zomerman (zie IXc) en Jacoba van der Laan.
Gehuwd op 2-5-1919 te Termunten met Jantje Fokkobiena Steenhof, geboren op 26-7-1896 te Wagenborgen, overleden op 13-10-1952 te Appingedam, dochter van Jan Steenhof, landbouwleraar, en Aaltje Harhuis.

 

Jacobus Zomerman 

Jantje Steenhof


Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje Zomerman, geboren op 11-5-1920 te Appingedam, overleden op 14-4-1965 te Apeldoorn.
Gehuwd op 29-4-1942 te Appingedam met Jan Klaassens, geboren op 13-5-1916 te Assen.
Huwelijk gescheiden op 1-6-1956.

   2. 

Tonna Jantina Zomerman, geboren op 30-1-1923 te Appingedam.
Gehuwd op 7-4-1953 te Appingedam met Tjalling Heres, geboren op 7-8-1925 te Odoorn.


Xd    Fiebo Zomerman, geboren op 23-7-1894 te Wagenborgen, overleden op 18-3-1956 te Groningen, begraven op 22-3-1956 te Dieren (crematie), zoon van Tonnis Zomerman (zie IXc) en Jacoba van der Laan.
Gehuwd op 20-4-1920 te Slochteren met Trienje Tuinier, geboren op 6-5-1896 te Slochteren, overleden op 10-1-1971 te Groningen, dochter van Wilko Tuinier en Geessien Koning.

 

Fiebo Zomerman 

Trienje Tuinier


Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacoba Geesien Zomerman, geboren op 7-7-1920 te Siddeburen.
Gehuwd op 23-2-1943 te Slochteren met Hendrik Aries Kamminga, geboren op 24-4-1920 te Siddeburen.

   2. 

Wilco Teunis Zomerman, geboren op 11-4-1922 te Groningen, overleden op 13-6-1923 te Groningen.

   3. 

Catharina Zomerman, geboren op 19-7-1925 te Siddeburen.
Gehuwd op 19-12-1950 te Slochteren met Geert Borg, geboren op 19-2-1927 te Appingedam, overleden op 1-5-1982 te Appingedam.

   4. 

Wilko Tonnis Zomerman, geboren op 19-7-1925 te Siddeburen, overleden op 28-12-1926 te Siddeburen.

   5. 

Elisabeth Aallegonda Zomerman, geboren op 28-5-1936 te Siddeburen.
Gehuwd op 16-6-1961 te Doetinchem met Hendrik Frederik Maandag, geboren op 12-2-1936 te Doetichem.


Xe    Berend Zomerman, geboren op 21-5-1898 te Wagenborgen, overleden op 17-12-1976 te Steendam, zoon van Tonnis Zomerman (zie IXc) en Jacoba van der Laan.
Gehuwd op 30-4-1923 te Slochteren met Martje Uildriks, geboren op 16-5-1900 te Schildwolde, dochter van Herman Uildriks en Martje Pelgrim.

 

Berend Zomerman 

Martje Uildriks


Uit dit huwelijk:

   1. 

Tonnis Herman Zomerman, geboren op 29-4-1925 te Siddeburen (zie XIb).

   2. 

Herman Tonnis Zomerman, geboren op 4-3-1928 te Appingedam (zie XIc).


Xf    Abel Jurjen Zomerman, geboren op 21-7-1899 te Wagenborgen, overleden op 17-4-1945 te Siddeburen, zoon van Tonnis Zomerman (zie IXc) en Jacoba van der Laan.
Gehuwd op 1-6-1926 te Slochteren met Johanna Akkerman, geboren op 12-7-1904 te Slochteren, overleden op 16-7-1995 te Siddeburen.

 

Abel Zomerman 

Johanna Akkerman


Uit dit huwelijk:

   1. 

Frouwke Zomerman, geboren op 29-12-1926 te Siddeburen, overleden op 15-12-1994.
Gehuwd op 24-11-1967 te Slochteren met Jacob Keller, geboren op 9-4-1931 te Uithuizermeeden.

   2. 

Kasper Zomerman, geboren op 4-5-1928 te Nieuw Scheemda (zie XId).


Xg    Harm Zomerman, houthandelaar, geboren op 21-1-1905 te Wagenborgen, overleden op 16-7-1975 te Overschild, zoon van Tonnis Zomerman (zie IXc) en Jacoba van der Laan.
Gehuwd op 16-6-1933 te Delfzijl met Trijntje Bos, geboren op 30-12-1905 te Overschild, overleden op 16-7-1975 te Overschild, dochter van Jan Bos en Geessina Poelma.

 

Harm Zomerman 

Trijntje Bos


Uit dit huwelijk:

   1. 

Gesina Jantje Zomerman, geboren op 5-5-1936 te Scharmer.
Gehuwd op 13-7-1962 te Slochteren met Hindrik Freerk Bosman, geboren op 8-3-1928 te Zeerijp.

   2. 

Tonnis Zomerman, geboren op 18-4-1944 te Harkstede (zie XIe).


Xh    Siverdinus Jacobus Zomerman, geboren op 19-7-1906 te Wagenborgen, overleden op 7-2-1972 te Charlotte, USA, zoon van Tonnis Zomerman (zie IXc) en Jacoba van der Laan.
Gehuwd op 4-9-1929 te Slochteren met Grietje Geessientje Luxema, geboren op 15-9-1909 te Hellum, overleden op 4-10-1997 te Burcham Hills, USA, dochter van Willem Luxema en Aafke Jans.

 

Siverdinus Zomerman 

Grietje Luxema


Uit dit huwelijk:

   1. 

Tonnis Willem Zomerman, geboren op 27-5-1929 te Siddeburen (zie XIf).

   2. 

Aaltje Jacoba Zomerman, geboren op 30-10-1931 te Siddeburen, overleden op 7-12-1931 te Groningen.

   3. 

Willem Tonnis Zomerman, geboren op 16-9-1934 te Siddeburen (zie XIg).


Xi    Fibo Zomerman, geboren op 10-10-1904 te Wagenborgen, overleden op 1-9-1979 te Groningen, zoon van Jurjen Zomerman (zie IXd) en Zwaantina Engels.
Gehuwd op 23-5-1933 te Delfzijl met Jantina Klazina Doornbos, geboren op 3-1-1909 te Beilen, overleden op 29-8-1997 te Groningen, dochter van Jacob Doornbos en Marchje Timmerman.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jurjen Fibo Zomerman, geboren op 23-10-1934 te Termunten.

   2. 

Jacob Klaas Zomerman, geboren op 22-10-1936 te Scheemda, overleden op 21-4-2002.

   3. 

Engel Elias Zomerman, geboren op 7-3-1942 te Bedum.

   4. 

Klaas Harm Zomerman, geboren op 15-12-1943 te Bedum.

   5. 

Elias Alberdinus Tonnis Zomerman, geboren op 10-5-1948 te Bedum.


Xj    Engel Zomerman, geboren op 28-1-1907 te Wagenborgen, overleden op 9-12-1990 te Edmonton, begraven op 12-12-1990 te Edmonton, zoon van Jurjen Zomerman (zie IXd) en Zwaantina Engels.
Gehuwd voor de kerk op 4-11-1930 met Wobbina Catharina van der Hoek, geboren op 8-4-1908 te Onderwierum, Bedum, overleden op 14-7-1994 te Edmonton, Alberta.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jurjen Hebko Egbert Zomerman, geboren op 27-1-1931 te Middelstum, overleden op 9-2-1931 te Groningen.

   2. 

Geertruida Zwaantina Zomerman, geboren op 7-2-1932 te Nieuwolda.
Gehuwd op 21-7-1953 met Rienko Pieter Haan, landbouwer, geboren op 13-3-1922 te Nieuwolda, zoon van Frederikus Haan en Etje Dallinga.
Zij emigreerden naar Canada.

   3. 

Jurjen Hepke Egbert Zomerman, geboren op 2-9-1935 te Nieuwolda.
Gehuwd op 15-5-1964 met Margaret Elaine Mead, geboren op 24-5-1942, dochter van John Mead en Pearl Elizabeth Stevenson.

   4. 

Zwaantina Louwina Zomerman, geboren op 11-10-1940 te Nieuwolda.
Gehuwd op 14-8-1959 te Edmonton met Stanley Bootsma, geboren op 31-1-1934 te Folsgare, Frankrijk, zoon van Jan Bootsma, landbouwer, en Gerlofke de Groot.


Xk    Elias Zomerman, geboren op 11-5-1909 te Wagenborgen, overleden op 7-1-1985 te Wezep, Gelderland, zoon van Jurjen Zomerman (zie IXd) en Zwaantina Engels.
Gehuwd op 10-7-1941 te Termunten met Trijntje Elizabeth Koop, dochter van Harm Koop en Tietje Werkman.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Zwaantina Zomerman, geboren op 15-12-1946 te Termunten, overleden op 8-3-1947 te Termunten.

   2. 

Fibo Zomerman, geboren op 19-2-1948, overleden op 19-5-1957.


Xl    Alberdinus Zomerman, geboren op 23-8-1910 te Wagenborgen, overleden op 13-4-1981 te Assen, zoon van Jurjen Zomerman (zie IXd) en Zwaantina Engels.
Gehuwd op 20-4-1938 te Beilen met Jantina Wilhelmina Timmerman, geboren op 26-3-1911 te Beilen, overleden op 4-4-2001 te Hoogezand, begraven op 9-4-2001 te Assen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jurjen Zomerman, geboren op 31-1-1939 te Termunten.

   2. 

Geesje Zomerman, geboren op 16-11-1940 te Termunten.

   3. 

Pieter Zomerman, geboren op 29-7-1942 te Termunten.

   4. 

Zwaantina Zomerman, geboren op 15-7-1946 te Wagenborgen, overleden op 8-5-1947 te Wagenborgen.

   5. 

Zwaantina Zomerman, kraamverzorgster, geboren op 23-12-1948 te Termunten.

   6. 

Tonnis Zomerman, geboren op 30-5-1950 te Groningen.


Xm    Roelf Christiaan Zomerman, aannemer, geboren op 11-5-1909 te Wagenborgen, overleden op 1-10-1950 te Wagenborgen, zoon van Abel Zomerman (zie IXe) en Sieverdina Jacoba de Muinck.
Gehuwd met Agina Brons, geboren op 10-7-1911, overleden op 16-5-2001, dochter van Klaas Brons en Rengerdina Reina Huisman.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Rengerdina Reina Klaaske Zomerman, geboren op 10-4-1944 te Wagenborgen.

   2. 

Abel Sievert Jacob Zomerman, geboren op 8-2-1947 te Wagenborgen?

 

Generatie XI


 
XIa    Harm Zomerman, geboren op 24-7-1915 te Winschoten, overleden op 16-12-1998 te Arnhem, zoon van Abel Zomerman (zie Xa) en Harmina Jantina Olsder.
Gehuwd op 30-3-1944 te Eibergen met Arendina Hendrika ter Weeme, geboren op 8-5-1911 te Eibergen, overleden op 3-5-1990 te Velp, dochter van Gerrit ter Weeme en Gerritdina Hendrika ten Harkel.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantina Gerarda Zomerman, geboren op 17-8-1946 te Borculo.
Gehuwd op 1-7-1970 te Arnhem met Jan Ferdinand van der Meer, geboren op 19-8-1944 te Koog aan de Zaan, zoon van Jan van der Meer en Baukje Haanstra.

   2. 

Gerrit Zomerman, geboren op 2-7-1949 te Borculo (zie XIIa).


XIb    Tonnis Herman Zomerman, geboren op 29-4-1925 te Siddeburen, zoon van Berend Zomerman (zie Xe) en Martje Uildriks.
Gehuwd op 21-5-1953 te Nieuwolda met Annie Henderika Spijker, geboren op 17-3-1929 te Nieuwolda.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Rita Marga Zomerman, geboren op 12-1-1957 te Appingedam.


XIc    Herman Tonnis Zomerman, geboren op 4-3-1928 te Appingedam, zoon van Berend Zomerman (zie Xe) en Martje Uildriks.
Gehuwd op 8-8-1961 te Hoogezand met Lidia van Duinen, geboren op 8-8-1935 te Hoogezand.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Marleen Froukje Zomerman, geboren op 31-3-1963 te Groningen.


XId    Kasper Zomerman, geboren op 4-5-1928 te Nieuw Scheemda, zoon van Abel Jurjen Zomerman (zie Xf) en Johanna Akkerman.
Gehuwd op 20-12-1956 te Woldendorp met Grietje Glas, geboren op 27-5-1932 te Broek op Langedijk.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Abel Jurjen Zomerman, geboren op 1-6-1958 te Siddeburen.
Gehuwd met Berendiena Buitenkamp, geboren op 5-1-1959 te Middelburg.

   2. 

Cornelis Pieter Zomerman, geboren op 23-9-1961 te Siddeburen (zie XIIb).

   3. 

Johan Kasper Zomerman, geboren op 20-2-1966 te Siddeburen.


XIe    Tonnis Zomerman, geboren op 18-4-1944 te Harkstede, zoon van Harm Zomerman (zie Xg) en Trijntje Bos.
Gehuwd op 9-10-1970 te Oosterhesselen met Zwaantje Pol, geboren op 6-3-1949 te Oosterhesselen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Jacob Zomerman, geboren op 22-2-1971 te Veendam.

   2. 

Jeroen Zomerman, geboren op 2-3-1973 te Veendam.


XIf    Tonnis Willem Zomerman, geboren op 27-5-1929 te Siddeburen, zoon van Siverdinus Jacobus Zomerman (zie Xh) en Grietje Geessientje Luxema.
Gehuwd op 6-8-1960 te Potterville, USA met Bernadine Kay Steele, geboren op 15-7-1939 te Lansing, USA.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Irene Rae Zomerman, geboren op 21-7-1961 te Charlotte, USA.


XIg    Willem Tonnis Zomerman, geboren op 16-9-1934 te Siddeburen, zoon van Siverdinus Jacobus Zomerman (zie Xh) en Grietje Geessientje Luxema.
Gehuwd op 26-8-1961 te Delta Township, USA met Judith Irene Sheren, geboren op 16-7-1940 te Oneida Township, USA.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joan Irene Zomerman, geboren op 24-11-1963 te Lansing, USA.

   2. 

Edd Willem Zomerman, geboren op 28-3-1967 te Lansing, USA.

 

Generatie XII


 
XIIa    Gerrit Zomerman, geboren op 2-7-1949 te Borculo, zoon van Harm Zomerman (zie XIa) en Arendina Hendrika ter Weeme.
Gehuwd op 16-5-1975 te Arnhem met Margje Hermina Groeneveld, geboren op 11-9-1948 te Heerenveen, dochter van Karel Andries Groeneveld en Janke Yntema.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Rixt Zomerman, geboren op 12-11-1981 te Harlingen.

   2. 

Mieke Zomerman, geboren op 18-3-1985 te Terschelling.


XIIb    Cornelis Pieter Zomerman, geboren op 23-9-1961 te Siddeburen, zoon van Kasper Zomerman (zie XId) en Grietje Glas.
Gehuwd op 29-9-1988 te Appingedam met Geerdina Harmke Oosten, geboren op 20-3-1964 te Appingedam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Manon Zomerman, geboren op 7-11-1989 te Winschoten.

   2. 

Robert Zomerman, geboren op 11-12-1993 te Wagenborgen.Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] GrA RA Wagenborgen folio 13 d.d. 1-5-1647

[2] GrA RA Wagenborgen folio 230 d.d. 13-1-1656

[3] GrA Archief Iddekinge akte no. 201 d.d. 3-8-1659

[4] GrA RA Wagenborgen folio 518 d.d. 6-1672

[5] GrA RA Wagenborgen folio 519 d.d. 10-6-1672

[6] GrA RA Nieuwolda folio 201 d.d. 13-5-1672

[7] GrA RA Wagenborgen folio 265 d.d. 9-5-1690

[8] GrA RA Wagenborgen folio 396 d.d. 11-8-1697

[9] GrA RA Wagenborgen folio 419 d.d. 12-4-1699

[10] GrA RA Wagenborgen folio 520 d.d. 13-5-1708

[11] GrA RA Wagenborgen folio 522 d.d. 29-6-1708

[12] GrA RA Wagenborgen folio 580 d.d. 27-5-1711

[13] GrA RA Wagenborgen folio 288 d.d. 4-3-1692

[14] GrA RA Farmsum akte 272 d.d. 19-11-1696

[15] GrA RA Wagenborgen folio 528 d.d. 26-2-1709

[16] GrA RA Wagenborgen folio 526 d.d. 8-2-1709

[17] GrA RA Wagenborgen folio 583 d.d. 27-5-1711

[18] GrA RA Wagenborgen folio 617 d.d. 10-6-1713

[19] GrA RA Wagenborgen folio 446 d.d. 5-5-1702

[20] GrA RA Wagenborgen folio 649 d.d. 19-5-1715

[21] GrA RA Wagenborgen folio 651 d.d. 11-6-1715

[22] GrA RA Wagenborgen folio 1 d.d. 21-11-1719

[23] GrA RA Farmsum d.d. 11-2-1724

[24] GrA RA Wagenborgen folio 8 d.d. 2-4-1720

[25] GrA RA Farmsum d.d. 12-12-1711

[26] GrA RA Wagenborgen folio 188 d.d. 10-6-1729

[27] GrA RA Wagenborgen folio 518 d.d. 20-4-1708

[28] GrA RA Wagenborgen folio 594 d.d. 1-2-1712

[29] GrA RA Wagenborgen folio 608 d.d. 30-12-1712

[30] GrA RA Wagenborgen folio 200 d.d. 5-4-1730

[31] GrA RA Wagenborgen folio 314 d.d. 8-2-1734

[32] GrA RA Wagenborgen folio 338 d.d. 30-12-1734

[33] RA Wagenborgen folio 49 d.d. 5-7-1741

[34] GrA RA Wagenborgen folio 320 d.d. 2-4-1734

[35] GrA RA Wagenborgen folio 328 d.d. 5-10-1756

[36] GrA RA Wagenborgen folio 358 d.d. 25-4-1759

[37] GrA RA Wagenborgen folio 34 d.d. 2-12-1761

[38] GrA RA Wagenborgen folio 126 d.d. 1-5-1764

[39] GrA RA Wagenborgen folio 131 d.d. 1-5-1764

[40] GrA RA Wagenborgen folio 178 d.d. 28-1-1765

[41] GrA RA Wagenborgen folio 193 d.d. 31-5-1765

[42] GrA RA Wagenborgen folio 247 d.d. 2-6-1767

[43] GrA RA Wagenborgen folio 74 d.d. 9-4-1770

[44] GrA RA Wagenborgen folio 92 d.d. 7-12-1770

[45] GrA RA Wagenborgen folio 140 d.d. 1-12-1772

[46] GrA RA Wagenborgen folio 358 d.d. 5-5-1779

[47] GrA RA Nieuwolda folio 267 d.d. 17-5-1793

[48] GrA RA Nieuwolda folio 44 d.d. 19-12-1799

[49] GrA RA Wagenborgen folio 166v d.d. 29-5-1799

[50] GrA RA Midwolda folio 772 d.d. 16-11-1736

[51] GrA RA Wagenborgen folio 82 d.d. 30-3-1742

[52] GrA RA Wagenborgen folio 189 d.d. 1-3-1748

[53] RA Farmsum d.d. 20-5-1747

[54] RA Wagenborgen folio 176 d.d. 1-5-1747

[55] RA Wagenborgen folio 187 d.d. 23-1-1748

[56] RA Wagenborgen folio 302 d.d. 5-5-1755

[57] RA Wagenborgen folio 303 d.d. 5-5-1755

[58] RA Wagenborgen folio 310 d.d. 25-6-1755

[59] RA Wagenborgen folio 359 d.d. 25-4-1759

[60] RA Wagenborgen folio 104v d.d. 11-4-1792

[61] RA Wagenborgen folio 40v d.d. 30-5-1783

[62] GrA RA Wagenborgen folio 165 d.d. 29-4-1799

[63] GrA RA Wagenborgen folio 184v d.d. 6-6-1799

[64] GrA RA Farmsum d.d. 2-6-1800

[65] GrA RA Wagenborgen folio 133v d.d. 16-5-1796

[66] GrA RA Beerta folio 400 d.d. 16-6-1800

[67] RA Farmsum d.d. 26-2-1774